peoplePeople at Savannah: Miquel Puigpelat Resume & Skills

Site Wide
 
 

Follows Resume & Skills of Miquel Puigpelat <puigpe>.

Resume

Figuro aquí com a traductor al català del web de GNU. També conec perfectament el castellà (en sóc professor). A nivell escrit entenc perfectament l'anglès i el francès, però no em veig capaç de redactar en aquestes llengües.

Un altre tema que m'interessa i domino és el disseny de pàgines web. N'he fet una pila i les tinc disperses per desesperants servidors gratuïts; ja fa temps que les vull ajuntar. La meva pàgina personal va de Programari Lliure (hi ha traduccions d'una vintena d'articles  sobre el tema que m'han semblat interessants i una secció d'enllaços comentats a les que m'han semblat les millors pàgines en català sobre programari lliure i temes afins).

També m'interessa la vessant didàctica de la informàtica i he impartit diversos cursos. Vaig començar amb un curs d'informàtica per a principiants, d'elaboració pròpia, dirigit a professors. Després, per encàrrec de la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació (SGTI, abans PIE) del Departament d'Ensenyament, vaig preparar els materials d'un nou curs, el de Disseny i Creació de Pàgines Web (avançat), un curs telemàtic que ara vaig impartint.

De programació, francament no en tinc ni idea, ni crec que n'arribi saber mai ;-) Per tant només em puc oferir per traduir, per escriure manuals o cursos o per dissenyar pàgines. Contacteu-me si creieu que puc ser útil per alguna cosa.

____________________________________________________I appear here as translator to Catalan of GNU web site. I also know perfectly Spanish (I am teacher). At a written level I understand perfectly English and French, but I do not feel able of writing up in these languages, as you can see ;-)

Another subject that interests me and I dominate is web pages design. I have made a lot of them just for fun and they are disperse for infuriating free servers.

The didactic aspect of the computer science also interests me and I have imparted several courses. I started with a course for beginners. I have also prepared the materials of a telematic course about Web Pages Design and Creation (advanced) for the Department of Education, that now I keep on imparting.


About programming, frankly I do not have even idea, and probably I never will. Therefore I can only offer to translate, to write manuals or courses or to design pages. Contact me if you believe I can be useful for something.

Skills

Skill Level Experience
HTML Good Knowledge 2 yr - 5 yr

Back to the top

Powered by Savane 3.12.
Corresponding source code